Με την σύνταξη μιας οικονομοτεχνικής μελέτης, καθίσταται εφικτή η εκτίμηση του κόστους κατασκευής ενός τεχνικού έργου.

Με βάση το κόστος αυτό, καθώς και την εκτίμηση του κόστους λειτουργίας, μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την βιωσιμότητα ή μη μιας επένδυσης και να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις.

Μπορούμε επίσης να μελετήσουμε την περίπτωση δόμησης που σας ενδιαφέρει και να σας συμβουλεύσουμε σχετικά με εναλλακτικούς τρόπους δόμησης.